.responsive .art-slider-inner div{ background-size:contain!important; }

HISTORIE

1978: Den første produktionsskole bliver grundlagt

Baggrunden er en stor ungdomsarbejdsløshed og "Særforanstaltninger vedr. unge arbejdsløse".


Målet med skoleformen er at skabe et praktisk læringsmiljø, der kan kvalificere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller klare sig i et normalt job. De unge skal have mulighed for faglig, social og personlig udvikling gennem vejledning, praktisk arbejde og produktion i faglige værksteder.

Inspirationen til at kombinere undervisning og produktion kommer bl.a. fra Tvind og Åbæk Efterskole.1983: Silkeborg Produktionshøjskole åbner i Hvinningdal

i en lejet gårdbygning fra Silkeborg Kommune. Skolen har 3 værksteder: Landbrug, Gartneri og Metal.
1985: Produktionsskolerne får et egentlig lovgrundlag

med fastere rammer for deres virksomhed og finansiering, først under Daghøjskoleloven, siden under Ungdomsskoleloven.


Produktionsskolerne er finansieret med 1/3 del fra henholdsvis kommune, amt og stat. Overskuddet går retur til kommunerne.
1995: Produktionsskolerne får egen lov

som bevirker, at skolerne bliver selvejende institutioner med egne bestyrelser under Undervisningsministeriet med grundtilskud fra kommunen og taxametertilskud fra staten.
2001: Skolen flytter til Granhøjvej

i de lokaler, som skolen selv køber.
2004: Produktionsskolerne i krise

Produktionsskolerne er på dette tidspunkt i krise og præget af et dårligt image.


UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning – oprettes med 50 kommunale vejledningscentre, som skal opsøge og vejlede de unge, der har vanskeligheder med at begynde på eller gennemføre en ungdomsuddannelse. UU bliver en vigtig og væsentlig samarbejdspartner for produktionsskolerne.2008: Uddannelse af lærlinge

Silkeborg Produktionshøjskole indgår i forsøg med uddannelse af lærlinge på produktionsskolen i samarbejde med teknisk skole. Metal og køkken godkendes af de respektive faglige udvalg og de første tre lærlinge starter deres uddannelse.
2010: Skolens elevtal tredoblet

Lærlingeforsøget bliver permanentgjort, fremover kan nogle af vores elever få en kompetencegivende uddannelse på SPH og gå ud herfra med et svendebrev i hånden.


Skolens elevtal er mere end tredoblet siden 2007 så der bygges 470 nye m2 med stor kantine, møderum og ny administrationsafdeling.

Vi laver aftale med Social-og sundhedsskolen om drift af deres kantine som et produktionsskoleværksted med elever og lærlinge. Aftalen udspringer af Garantiskolesamarbejdet.2012: Værkstedet "Idræt og sundhed" oprettes

Værkstedet ”Idræt og sundhed” oprettes i samarbejde med Silkeborg Sportscenter. Værkstedet har hjemme i lejede lokaler på Silkeborg Sportscenter.

Silkeborg Produktionshøjskole modtager Silkeborg Kommunes Sundhedspris som en anerkendelse for at ”skolen har skabt tydelige rammer og tilbud, der gør det lettere for eleverne at træffe sunde valg”.2015: Silkeborg Produktionshøjskole bliver tovholder for KUU

Som en del af en stor reform af erhvervsskolerne bliver Kombineret Ungdomsuddannelse et tilbud til danske unge.

Silkeborg Produktionshøjskole bliver tovholder for uddannelsen i Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Silkeborg kommuner. 11 uddannelsesinstitutioner deltager i samarbejdet og de fire produktionsskoler i området bliver hjemsted for eleverne og kan tilsammen optage 101 elever om året.

 

 

Silkeborg Produktionshøjskole | Granhøjvej 14 | 8600 Silkeborg | Tlf. 8681 0633 | CVR 73756111 | Copyright © 2015 Silkeborg Produktionshøjskole